POMOC I OBSŁUGA> Wypowiedzenie umowy/ Zgłoszenie sprzedaży/ W razie szkody


ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

Pomoc i obsługa


Sprzedaż pojazdu należy zgłosić w ciągu 14 dni

Zbywca pojazdu jest zobowiązany do poinformania Ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni.

Wystarczy przekazać Ubezpieczycielowi scan umowy / faktury kupna-sprzedaży lub oświadczenie o sprzedaży zawierające informacje:


Nabywca przejmuje prawa i obowiązki z polisy OC Zbywcy

Z dniem nabycia pojazdu na Nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez Zbywcę polisy ubezpieczeniowej. Nabywca przejmuje min. obowiązek opłacenia należnych składek. Nabywca może korzystać z polisy do końca jej trwania lub zrezygnować z niej w każdym czasie składając wypowiedzenie nabywcy (zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy).

Umowy ubezpieczenia przejęte od Zbywcy nie podlegają automatycznemu wznowieniu, więc nie trzeba ich wypowiadać na koniec okresu ubepieczenia. Należy jednak pamiętać, aby najpóźniej ostatniego dnia zakończenia polisy zbywcy zawrzeć nową polisę.


Umowa AC rozwiązuje się z dniem sprzedaży

Umowy dobrowolne, w tym autocasco, nnw kierowcy, assistance, rozwiązują się z dniem sprzedaży. Z regułu nie przechodzą na Nabywcę, chyba, że za zgodą Ubezpieczyciela. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje Zbywcy zwrot składki.


Zwrot składki

Zbywcy (czyli płatnikowi składki) przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki:

Nie wszyscy Ubezpieczyciele dokonują zwrotu składki jedynie na podstawie przesłanej informacji o sprzedaży wraz z umową sprzedaży. Większość Ubezpieczycieli dokonuje zwrotu dopiero na podstawie wysłanego podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o zwrot ze wskazaniej numeru konta bankowego.


Sprzedaż gospodarstwa rolnego

W odniesieniu do sprzedaży gospodarstwa rolnego podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu zastosowanie mają takie same przepisy jak w odniesieniu do sprzedaży pojazdów.

Sprzedaż należy zgłosić w przeciągu 14 dni, na Nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikajace z polis zarówno OC rolnika jak i z ubezpieczenia budynków, Nabywca ma prawo wypowiedzieć, a Zbywca może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki, jesli Nabywca złoży wypowiedzenie.
Druki do pobrania

pobierz i wypełnijSkrzynki mailowe Ubezpieczycieli

zescanuj i wyślij
zachowaj maila jako potwierdzenie wysłania