POMOC I OBSŁUGA> Wypowiedzenie umowy/ Zgłoszenie sprzedaży/ W razie szkody


WYPOWIEDZENIA

Pomoc i obsługa


Jakie umowy wypowiadamy?

Wypowiadamy ubezpieczenia obowiązkowe:

w poniższych przypadkach:

Wypowiadamy umowy jedynie zawarte na okres pełnych 12 miesięcy. Ubezpieczeń krótkoterminowych nie musimy wypowiadać, gdyż nie przedłużają się automatycznie na kolejne okresy.


Wypowiedzenie przed końcem umowy

Chcąc zmienić Ubezpieczyciela na kolejny rok trzeba wypowiedzieć dotychczasową umową najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Jeśli wypowiedzenie nie trafi do Ubezpieczyciela w powyższym terminie, dotychczasowa umowa wznowi się automatycznie.

Za datę złożenia wypowiedzenia uznaje się datę przyjęcia wypowiedzenia przez Agenta, który współpracuje z danym Ubezpieczycielem, datę wysłania wypowiedzenia pocztą elektroniczną lub datę nadania listu Pocztą Polską

Umowa nie wznowi się automatycznie (mimo braku wypowiedzenia), jeśli:


Wypowiedzenie umowy wznowionej automatycznie

Niezłożone w czasie wypowiedzenie, o którym mowa wyżej, nie musi oznaczać konieczności kontynuowania polisy w dotychczasowej firmie. Umowę wznowioną automatycznie można wypowiedzieć w każdym czasie, pod warunkiem zawarcia umowy u innego Ubezpieczyciela.

Umowa wznowiona u Agenta nie jest umową wznowioną automatycznie.

Istotne jest by składając wypowiedzenie umowy wznowionej automatycznie powołać się na odpowiedni artykuł ustawy (art. 28a ust. 1)

Za czas wznowionej ochrony do dnia złożenia wypowiedzenia Ubezpieczyciel będzie żądać zapłaty składki.


Wypowiedzenie nabywcy pojazdu

Nabywca kupując samochód (lub inny pojazd) przejmuje prawa i obowiązki do polisy ubezpieczeniowej. Może więc korzystać z niej do końca okresu na jaki została zawarta. Może też z niej zrezygnować w dowolnym czasie wysyłając wypowiedzenie z art. 31 ust. 1 ustawy.

Polisa przejęta od Zbywcy, jeśli nie zostanie wypowiedziana wcześniej, wygaśnie z końcem okresu na jaki została zawarta i nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.




Druki do pobrania

pobierz i wypełnij



Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli

zescanuj i wyślij
zachowaj maila jako potwierdzenie wysłania