Wycena pojazdów

OC AUTOCASCO  |  MINICASCO  |  ASSISTANCE

 

 

Wycena pojazdów

 

SUMA UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia Autocasco to jeden z podstawowych elementów umowy ubezpieczenia. Stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

Ustalamy ją:

  • na podstawie faktury zakupu dla pojazdów fabrycznie nowych
  • na podstawie wartości rynkowej dla pojazdów w kolejnych latach (w oparciu o katalogi wartości rynkowych stosowane przez Ubezpieczycieli)

Wartość rynkową pojazdu ustalamy z uwzględnieniem podstawowych parametrów pojazdu oraz standardowego wyposażenia. Na wartość pojazdu będą miały również wpływ dodatkowe indywidualne czynniki, min:

  • ponadstandardowy przebieg
  • ponadstandardowe wyposażenie
  • sprowadzenie pojazdu z zagranicy
  • przystosowanie do ruchu prawostronnego
  • wcześniejsze naprawy
  • serwisowanie pojazdu

 

PODSTAWA NALICZENIA ODSZKODOWANIA

W przypadku szkody, do naliczenia odszkodowania brana jest pod uwagę wartość pojazdu ustalona przez rzeczoznawcę na dzień powstania szkody. Jeśli miała miejsce kradzież pojazdu to odszkodowanie będzie równe właśnie wartości rynkowej z dnia szkody. Jeśli miała miejsce szkoda inna niż kradzież wówczas wartość rynkowa z dnia szkody będzie wyznaczała granicę szkody całkowitej, czyli tzw. ekonomicznej opłacalności naprawy pojazdu.

Granica szkody całkowitej = 70% wartości rynkowej pojazdu

Jeśli koszty naprawy nie przekroczą tej granicy odszkodowanie będzie równe kosztom naprawy. Jeśli przekroczą, czyli szkoda zostanie uznana za całkowitą wówczas odszkodowanie naliczone zostanie jako różnica wartości pojazdu z dnia szkody a wartości pozostałości pojazdu, tzw. wraku. Jeśli ze sprzedaży wraku nie uzyskasz takiej kwoty jaką wyliczył rzeczoznawca możesz liczyć na dopłatę odszkodowania.

 

STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA

Rozwiązanie, w którym podstawą naliczenia odszkodowania będzie suma ubezpieczenia, czyli wartość z dnia zawarcia ubezpieczenia zamiast wartości rynkowej z dnia szkody, umożliwia opcja stałej sumy ubezpieczenia.
Wówczas to suma ubezpieczenia będzie stanowiła kwotę odszkodowania w przypadku szkody kradzieżowej oraz podstawę do wyliczenia progu szkody całkowitej, a w jej przypadku do wyliczenia wartości odszkodowania.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.