zakres OC w skrócie

OC AUTOCASCO  |  MINICASCO  |  ASSISTANCE

 

 

Zakres OC w skrócie

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym
Warunki tego ubezpieczenia reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (nie Towarzystwa Ubezpieczeń).

 

KOGO CHRONI OBOWIĄZKOWE OC POSIADACZY POJAZDÓW?

Przede wszystkim poszkodowanych, którym Ty jako posiadacz pojazdu w związku z ruchem Twojego pojazdu wyrządzisz szkodę. Wówczas Ubezpieczyciel z Twojej polisy wypłaci odszkodowanie i\lub zadośćuczynienie poszkodowanym.

Ubezpieczenie OC chroni też i Ciebie – przed konsekwencjami finansowymi, jakie ciążyłyby na Tobie, gdybyś musiał poszkodowanemu szkodę zrekompensować. Czyli, jeżeli byś nie posiadał ubezpieczenia OC i doszłoby do wypadku z Twojej winy, z własnej kieszeni musiałbyś pokryć roszczenia poszkodowanych.

 

NA KIM I OD KIEDY CIĄŻY OBOWIĄZEK ZAWARCIA OC?

Do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC zobowiązani są posiadacze pojazdów mechanicznych od dnia rejestracji tych pojazdów. Dla posiadaczy pojazdów historycznych i wolnobieżnych zawarcie ubezpieczenia OC staje się obowiązkowe od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

 

JAK USTAWA DEFINIUJE POJAZDY

Pojazd mechaniczny to:

 • pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa
 • pojazd wolnobieżny, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa

Pojazd historyczny to pojazd mechaniczny, będący:

 • pojazdem zabytkowym – wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów
 • pojazdem mającym co najmniej 40 lat
 • pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

 

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie zwalnia z obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC! Ubezpieczenie musi być zawarte, z tymże, że składka na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu ulega obniżeniu o 95%.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń o ustaniu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

 

CZY OC TRZEBA ZAWRZEĆ NA CAŁY ROK?

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, za wyjątkiem pojazdów, w odniesieniu do których może być zawarta umowa ubezpieczenia krótkoterminowego.

Umowa ubezpieczenia krótkoterminowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas może być zawarta w odniesieniu do pojazdów:

 • zarejestrowanych czasowo – na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, nie krótszy jednak niż 30 dni.
 • wolnobieżnych – na czas nie krótszy niż 3 miesiące
 • historycznych – na czas nie krótszy niż 30 dni
 • zarejestrowanych za granicąna okres co najmniej 30 dni
 • będących przedmiotem kupna-sprzedaży – przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów – na czas nie krótszy niż 30 dni.

 

SUMA GWARANCYJNA

czyli do jakiej wysokości Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie w przypadku szkody z polisy OC sprawcy.  Suma ta wynosi równowartość w złotych:

w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

 

SZKODY OBJĘTE UBEZPIECZENIEM OC

Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Za szkodę uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

 

W PRZYPADKU ZESPOŁU POJAZDÓW

W przypadku szkody spowodowanej przyczepą, odpowiedzialność za szkodę ponosi:

posiadacz pojazdu ciągnącego, gdy przyczepa:

 • była złączona z pojazdem silnikowym albo
 • odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła

posiadacz przyczepy, gdy przyczepa:

 • była złączona z pojazdem silnikowym albo
 • odłączyła się od pojazdu silnikowego ciągnącego i jeszcze się toczyła

Powyższa sytuacja dotyczy również pojazdów złączonych w celu holowania

W przypadku zespołu pojazdów ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem:

 • pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holowanym
 • przyczepy lub pojazdu holowanego – w pojeździe ciągnącym lub holującym

 

ZWROT SKŁADKI

Za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje zwrot składki, w przypadku

 • wyrejestrowania lub zezłomowania pojazdu
 • odstąpienia od umowy w przypadku gdy pojazd nie został zarejestrowany
 • rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę – zwrot składki przysługuje zbywcy
 • rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez leasingodawcę w przypadku rozwiązania umowy leasingu pojazdu – zwrot składki przysługuje leasingobiorcy, który zawarł umowę ubezpieczenia
 • odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Za czas ochrony należna jest składka

Zwrot składki powinien nastąpić w ciągu 14 dni.

 

SZKODY, ZA KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ UBEZPIECZYCIELE

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego, dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz jednego pojazdu wyrządzi szkodę w innym pojeździe, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem. Wyłączenie to nie dotyczy pojazdów leasingowanych, które stanowią własność jednego leasingodawcy
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

 

SZKODY Z FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

1. Gdy nie można ustalić tożsamości sprawcy zdarzenia, Fundusz pokrywa szkody:

 • na osobie
 • na mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Świadczenie z Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę 300 Euro

2. Gdy sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, fundusz pokrywa szkody:

 • na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie

 

SZKODY, Z KTÓRYCH WYPŁACONE ODSZKODOWANIE PODLEGA ZWROTOWI

Zakładowi Ubezpieczeń bądź UFG przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio popełnieniu przez nią przestępstwa
 • zbiegł z miejsca zdarzenia

 

USTAWA O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.