Compensa PRESTIŻ

strzałka w lewo

 

Compensa PRESTIŻ
Compensa TU na Życie S.A.ochrona plus inwestycja

Indywidualne ubezpieczenie na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

 

 

OSZCZĘDZANIA CZAS ZACZĄĆ!!!

Jak zbudować kapitał na przyszłość nie mając zbyt wielu funduszy?
Systematyczna składka + czas to najlepsza receptura na zapewnienie sobie bezpiecznego konta na przyszłość. Być może ZUS się pomyli, a nasza gospodarka tak wzbogaci, że nie będą nam potrzebne żadne dodatkowe fundusze na emeryturze, ale by się o tym przekonać trzeba równie dużo czasu, co czasu by się zabezpieczyć… szkoda by było go stracić…

 

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA + INWESTOWANIE

Compensa PRESTIŻ to połączenie ubezpieczenia na życie z budowaniem kapitału. Suma ubezpieczenia na poziomie min. 50.000 zł zapewni realną ochronę dla bliskich (czy innych uposażonych – np. wspólników, banku).  Funkcja kapitałowa daje możliwość odpracowania składki za ochronę i jednocześnie przy niewielkim nakładzie miesięcznym budowania kapitału na przyszłość.

» Okres trwania umowy: BEZTERMINOWO
» Rekomendowany okres trwania umowy ubezpieczenia to co najmniej 10 lat
» Wiek wstępu: minimum 3 miesiące, maksimum 65 lat
» Składka minimalna: 170 zł

wykres prestiz3

 

COMPENSA PRESTIŻ I OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

Zakres ochrony ubezpieczenia podstawowego

 • ochrona na wypadek śmierci – minimalna suma ubezpieczenia 50.000 zł
 • świadczenie na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej – 50% sumy ubezpieczenia

W przypadku śmierci Compensa wypłaci świadczenie w wysokości wyższej z kwot: wartości jednostek zgromadzonych na rachunku podstawowym lub sumy ubezpieczenia potwierdzonej w polisie. Świadczenie zostanie powiększone o wartości jednostek zgromadzonych na rachunku dodatkowym.

Zakres ochrony można rozszerzyć o umowy dodatkowe, które można dowolnie łączyć:

 • na wypadek poważnego zachorowania
 • na wypadek całkowitej niezdolności do pracy z przejęciem opłacania składek
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
 • na wypadek trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego

 

 

COMPENSA PRESTIŻ TO ELASTYCZNA INWESTYCJA

SZEROKI WYBÓR FUNDUSZY

Inwestowanie z ubezpieczeniem daje możliwość elastycznego wyboru wielu funduszy jednocześnie, zapewnia:

 • dostęp do unikatowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących na całym świecie i w różne branże
 • możliwość dowolnego podziału ryzyka pomiędzy fundusze akcyjne, zrównoważone i bezpieczne
 • możliwość kształtowania własnego portfela w czasie w zależności od aktualnych sytuacji rynkowych
 • aktywne zarządzanie własną składką przez nieograniczone możliwości zlecania zmian alokacji składki lub konwersji jednostek (bez podatku Belki i opłat manipulacyjnych)

 

SKŁADKA DODATKOWA

Dokonuj wpłat dodatkowych bez konieczności zakładania nowej polisy – do aktywów powstałych z zainwestowania wpłat dodatkowych będziesz miał nieograniczony czasowo dostęp. Wpłata składki dodatkowej możliwa jest w każdym czasie i w dowolnej wysokości.

 

SERWIS INTERNETOWY mojaCompensa.pl

To doskonałe rozwiązanie dla ceniących sobie czas i wygodę, zapewnia:

 • bieżący dostęp do informacji o posiadanej umowie ubezpieczenia
 • dokonywanie zleceń konwersji jednostek i zmian alokacji składek

 

W RAZIE KŁOPOTÓW NIE MUSISZ REZYGNOWAĆ Z UMOWY UBEZPIECZENIA!!

Nie musisz obawiać się, że w razie kłopotów finansowych polisa kapitałowa będzie dodatkowym obciążeniem, ubezpieczenie Compensa PRESTIŻ umożliwia:

 • zawieszenie składki już od 3 rocznicy – na okres od 3 do 12 miesięcy bez konieczności uzupełniania składek za okres bezskładkowy
 • przekształcenie w ubezpieczenie bezskładkowe  w każdym czasie, z możliwością powrotu w dogodnym momencie bez konieczności uzupełniania składek
 • dokonanie częściowego wykupu aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek dodatkowych – po 5 rocznicy ubezpieczenia

 

 

DOSTĘPNE FUNDUSZE

Możesz wybrać do 10 funduszy rozkładając ryzyko pomiędzy nimi

punktA   AKCYJNE

 • UFK CŻ/A Akcji
 • UFK Investors Top 50 Małych i Średnich Spółek
 • UFK Skarbiec Akcja
 • UFK Legg Mason Akcji
 • UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum w PLN
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic w PLN
 • UFK C-QUADRAT ARTS Best Momentum w EUR
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic w EUR
 • UFK Compensa/HSBC BRIC Market Equity
 • UFK Compensa/HSBC GIF BRIC Equity
 • UFK Investor Akcji Dużych Spółek
 • UFK UNION INVESTMENT UniKorona Akcje
 • UFK BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców
 • UFK PIONEER PEKAO Pioneer Surowców i Energii

punktZ   ZRÓWNOWAŻONE

 • UFK CŻ/A Zrównoważony
 • UFK Zrównoważony Skarbiec Waga
 • UFK Legg Mason Strateg
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

punktB   BEZPIECZNE

 • UFK CŻ/A Stabilnego Wzrostu
 • UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Garant
 • UFK ING Globalny Długu Korporacyjnego

punktG   GWARANTOWANE

 • UFK Gwarantowany Compensa

 

Więcej informacji oraz aktualne wyceny funduszy znajdziesz na fundusze.compensa.pl

 

 

OPŁATY I WYPŁATY

ZMIANA ALOKACJI I KONWERSJI SKŁADKI

W każdym czasie możesz dokonać zmiany alokacji składki czyli procentowego podziału składki pomiędzy wybranymi funduszami a także konwersji jednostek, czyli umorzenia jednostek danego funduszu i zakupu jednostek innego funduszu. Zmian tych możesz dokonywać składając dyspozycje za pośrednictwem serwisu mojaCompensa.pl

Opłata za konwersję jednostek:
pierwsze 12 w każdym roku bezpłatnie, następne – po 10 zł za każdą konwersję
Opłata za zmianę alokacji składki:
pierwsze 12 w każdym roku bezpłatnie, następne – po 10 zł za każdą zmianę alokacji

 

INDEKSACJA SKŁADKI

Ubezpieczyciel co roku zaproponuje podwyższenie składki o wskaźnik inflacji w celu urealnienia poziomu składki. Akceptacja podwyższonej składki nie jest obowiązkowa.

 

ŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE

Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia inwestycyjnego oznacza umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa. Prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje w każdym czasie. Wartość świadczenia inwestycyjnego obliczana jest po cenach jednostek danych funduszy z dnia, w którym zostanie złożone zlecenie umorzenia jednostek.

 

CZĘŚCIOWY WYKUP

Od piątego roku ubezpieczenia możliwe jest zrealizowanie częściowego wykupu ubezpieczenia. Wykupu takiego można dokonać z aktywów powstałych z zainwestowania składek funduszowych należnych i zapłaconych w okresie od piątego roku ubezpieczenia. Warunkiem skorzystania z częściowego wykupu jest pozostawienie na koncie aktywów powstałych z zainwestowania składek funduszowych od piątego roku o wartości nie mniejszej niż 2.000 zł.

Częściowego wykupu aktywów powstałych z zainwestowania składek dodatkowych można dokonać w każdym czasie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Od umowy można odstąpić w terminie 60 dni od daty jej zawarcia.
Compensa dokona zwrotu umorzonych jednostek oraz składki nie zainwestowanej. Zwrócone zostaną również wszystkie pobrane opłaty za wyjątkiem składki za ochronę ubezpieczeniową.

 

Więcej w:

OPŁATY ZA OBSŁUGĘ UBEZPIECZENIA I PROWADZENIA RACHUNKU
OWU COMPENSA PRESTIŻ
OWU DODATKOWYCH

 

Zobacz też:

 

Już dziś pomyśl o swojej przyszłości …

strzałka w lewo

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.