OC Przewoźnika

strzałka w lewo

 

 

 

Ubezpieczenia OCP

W RUCHU KRAJOWYM, MIĘDZYNARODOWYM, PRZEWOZY KABOTAŻOWE

Ubezpieczenia adresowane do podmiotów zajmujących się zawodowo działalnością przewozową w charakterze przewoźnika drogowego i dokonujących przewozu rzeczy w ruchu krajowym bądź w ruchu międzynarodowym. Ubezpieczenie pozwala przenieść odpowiedzialność przewoźnika na Ubezpieczyciela

 

ZA JAKIE SZKODY ODPOWIADA PRZEWOŹNIK?

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika jest odpowiedzialnością cywilną kontraktową, czyli odpowiedzialnością za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o przewóz.
Przewoźnik odpowiada za szkody polegające na całkowitej lub częściowej utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki

Zasady odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego reguluje polskie PRAWO PRZEWOZOWE, natomiast podstawą prawną odpowiedzialności przewoźnika w ruchu miedzynarodowym jest Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).
W odniesieniu do przewozów kabotażowych zastosowanie ma prawo przewozowe obowiązujące na terenie danego kraju.

 

KIEDY PRZEWOŹNIK NIE ODPOWIADA?

Jeśli przewoźnik udowodni, że szkoda lub przekroczenie terminu wynikło z jednej z wymienionych niżej okoliczności, jest wolny od odpowiedzialności:

 • z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy
 • nie wywołanych winą przewoźnika
 • z właściwości towaru
 • wskutek siły wyższej

Co to jest siła wyższa?  To zjawisko nieprzewidywalne, zewnętrzne i nieuchronne, niemożliwe do zapobieżenia przy użyciu racjonalnych środków, np. działanie sił przyrody, działania wojenne, rewolucje, strajki, akty terrorystyczne

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, za które odpowiada przewoźnik, z uwzględnieniem listy wyłączeń w OWU
i w granicach określonej w polisie sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczyciel nie odpowiada min. za szkody wyrządzone przez przewoźnika umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa
Na liście wyłączeń znajdą się również szkody powstałe min.:

 • podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,
 • podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • podczas przewozu towarów łatwo psujących się
 • szkody powstałe w następstwie rozboju i\lub kradzieży

które za opłatą dodatkowej składki mogą zostać do ubezpieczenia włączone.

 

W ramach ubezpieczenia pokrywane są z reguły również takie koszty jak:

 • koszty ratowania przed szkodą bądź przed zwiększeniem się jej rozmiarów
 • koszty ochrony prawnej
 • koszty rzeczoznawców w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody

 

LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA MIĘDZYNARODOWEGO

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym ograniczona jest do wysokości limitów określonych w Konwencji CMR:

 • w wysokości nie wyższej niż 8,33 SDR (międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego) za 1 kg brakującej wagi brutto – zgodnie z art. 23
 • do wysokości zadeklarowanej w liście przewozowym – zgodnie z art. 24, o ile zostanie to uwzględnione w liście przewozowym i objęte odpowiednim rozszerzeniem ubezpieczenia
 • z uwzględnieniem dodatkowego specjalnego interesu – zgodnie z art. 26, o ile zostanie to uwzględnione w liście przewozowym i objęte odpowiednim rozszerzeniem ubezpieczenia

 

POJAZD BEZ OPIEKI

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pozostawienia pojazdu bez opieki, za które uważa się w szczególności fizyczne opuszczenie przez kierowcę kabiny pojazdu i pozostawienie pojazdu wraz z przesyłką towarową na poboczu drogi, na parkingach leśnych, przydrożnych, osiedlowych, ulicach miast, na terenie prywatnej posesji, przy stacjach paliw itp.

Powyższe wyłączenie nie dotyczy następujących sytuacji:

 • koniecznego postoju z ładunkiem wynikającego z obowiązku przyjęcia albo wydania przesyłki,
 • przestrzegania czasu pracy kierowcy,
 • konieczności tankowania lub
 • skorzystania z toalety na stacji paliw, zjedzenia posiłku,
 • załatwienia formalności finansowych i celnych,
 • konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym jednakże pod bezwzględnym warunkiem uprzedniego zabezpieczenia pojazdu przez wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcie zamków, jak również uruchomienie atestowanego systemu alarmowego i użycie innych elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń, jeżeli pojazd i/lub naczepa są w takie urządzenia wyposażone (immobiliser, blokada skrzyni biegów, kierownicy, pedałów).

W każdym przypadku przewoźnik (kierowca) jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w zakresie wyboru miejsca parkowania zapewniającego bezpieczny postój pojazdu z przesyłką

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY UBEZPIECZENIA

Do skalkulowania składki i przedstawienia oferty potrzebujemy następujących informacji:

 • dane firmy: rok rozpoczęcia działalności i planowany przychód w odniesieniu do działalności transportowej
 • historia przebiegu ubezpieczeń – co najmniej za ostatnie 3 lata
 • ilość i rodzaj pojazdów
 • rodzaj przewożonych przesyłek
 • suma gwarancyjna
 • zakres ubezpieczenia z uwzględnieniem ewentualnych rozszerzeń

 

PODSTAWA PRAWNA OCP W RUCHU KRAJOWYM

 • Kodeks Cywilny Tytuł XXV Umowa przewozu art. 774 – 793
 • Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001
 • Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR

 

PODSTAWA PRAWNA OCP W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

 • Konwencja genewska o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z dnia 19 maja 1956r. zwanej CMR
 • Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR
 • Konwencja o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
 • ATP

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.