Więcej o OC

strzałka w lewo

 

Więcej o OC

 

Przedmiotem ubezpieczenia będzie ustawowa odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Mówiąc o odpowiedzialności cywilnej używamy terminów OC deliktowa, OC kontraktowa czy OC za produkt. To trzy podstawowe filary OC, z czego dwa pierwsze występują już nierozerwalnie. Co oznaczają?

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DELIKTOWA

Odpowiedzialność deliktowa wiąże się z samoistną odpowiedzialnością osoby czy podmiotu, który jest zobowiązany do naprawienia szkody. Warunkiem powstania obowiązku naprawienia szkody jest:

 • powstanie szkody czyli uszczerbku w mieniu lub na osobie,
 • szkoda musi być konsekwencją jakiegoś zdarzenia (ludzkiego działania lub jego zaniechania czy też innego zdarzenia),
 • między szkodą a zdarzeniem musi istnieć związek przyczynowy.

 

OC deliktowa obejmuje odpowiedzialność cywilną właścicieli czy posiadaczy nieruchomości za wszelkie szkody, w przypadku których znaczenia miały:

 • stan techniczny budynków i budowli,
 • stan techniczny instalacji i urządzeń technicznych,
 • drzewa i elementy małej architektury,
 • utrzymanie wewnętrznych dróg i tras komunikacyjnych,
 • obowiązek odśnieżania i utrzymania w czystości terenu przyległego do nieruchomości.

 

Szkody jakie będą objęte OC deliktową:

 • odpadnięcie fragmentu elewacji czy reklamy i uszkodzenie samochodu parkującego pod budynkiem,
 • poślizgnięcie się klienta lub przechodnia na nieodśnieżonym chodniku lub świeżo wypastowanej podłodze lokalu,
 • zalanie lokatorów z niższych kondygnacji na skutek awarii instalacji wodnej lub też nieopatrznego niezakręcenia kranów,
 • zatrzaśniecie ruchomych drzwi na laptopie klienta,
 • wybuch butli z rozgrzanym olejem i poparzenie kontrahentów,
 • pożar w magazynie i przeniesienie ognia na sąsiedni pawilon

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA KONTRAKTOWA

Odpowiedzialność kontraktowa jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Podobnie jak w przypadku OC deliktowej muszą być spełnione warunki do powstania zobowiązania odszkodowawczego:

 • wierzyciel musi ponieść szkodę rozumianą jako uszczerbek majątkowy,
 • szkoda musi być spowodowana przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • musi istnieć związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą

 

Szkody jakie będą objęte OC kontraktową:

 • zalanie poddasza i znajdującego się w nim mienia na skutek wadliwego wykonania pokrycia dachowego,
 • uszkodzenie lusterka w myjni,
 • upadek i zniszczenie baneru reklamowego na skutek błędnego przymocowania do elewacji

 

OC ZA PRODUKT

To odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Jak mówi Kodeks Cywilny: Kto wytwarza w swoim zakresie produkt niebezpieczny (producent) odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.
Za wadliwy produkt odpowiada:

 • producent wytwarzający dany produkt,
 • wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu – odpowiada tak jak producent, chyba że wyłączną przyczyną szkody była wadliwa konstrukcja produktu lub wskazówki producenta,
 • ten, kto przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego, podaje się za producenta odpowiada jak producent,
 • importer, czyli ten, kto produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej działalności gospodarczej również odpowiada jak producent

Jeżeli nie wiadomo kto jest producentem odpowiada ten, kto w zakresie swojej działalności zbył produkt niebezpieczny (sprzedawca), chyba że w przeciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie wskaże dane i adres producenta. Za produkt wprowadzony do obrotu odpowiada zatem nie tylko producent, ale także każdy sprzedawca produktu. Jeżeli importer lub hurtowy czy detaliczny sprzedawca nie są w stanie wskazać producenta produktu, to w jego zastępstwie odpowiadają za szkodę wyrządzoną przez sprzedawany produkt.

 

KLAUZULE DODATKOWE

Zakres ubezpieczenia OC jest kształtowany nie tylko za pomocą OC deliktowej, kontraktowej czy OC za produkt, ale także za pomocą szeregu dodatkowych klauzul. Do klauzul tych zaliczymy min:

 • OC pracodawcy – za szkody wyrządzone pracownikom
 • OC najemcy nieruchomości – za szkody wyrządzone w wynajmowanym budynku czy lokalu
 • OC najemcy ruchomości – za szkody wyrządzone w mieniu ruchomym użytkowanym na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej umowy
 • OC podwykonawcy – za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC w związku z organizowaniem imprez – min. imprez integracyjnych dla swoich pracowników
 • OC za szkody w mieniu przyjętym do wykonania usługi

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.