Ubezpieczenie mienia

strzałka w lewo

 

Ubezpieczenie mienia firmowego

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

W zależności od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności różne podmioty gospodarcze dysponują różnymi rodzajami majątku, więc i różne mienie może podlegać ubezpieczeniu.

 

BUDYNKI I BUDOWLE
Biura, magazyny, hale produkcyjne, hotele, restauracje, budynki wspólnot mieszkaniowych oraz budowle takie jak ogrodzenia, wiaty, kominy, budynki gospodarcze, itp.

NAKŁADY INWESTYCYJNE
Koszty poniesione na adaptacje wnętrza budynku lub lokalu nie stanowiącego własności a wykorzystywanego do prowadzenia działalności

MASZYNY, URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIA
Wszelkie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności, linie produkcyjne, wózki widłowe, regały, komputery, drukarki, biurka, meble, niskocenne składniki majątku

ŚRODKI OBROTOWE
Czyli materiały lub wyroby gotowe nabyte w celu sprzedaży lub przyjęte do przerobu lub obróbki, również opakowania

WARTOŚCI PIENIĘŻNE
Oprócz krajowej i zagranicznej gotówki, również czeki, weksle, złoto i inne metale szlachetne, także kamienie szlachetne, oraz wszelkiego rodzaju karty telefoniczne, czy opatrzone nominałem bony towarowe i bilety. Ubezpieczeniem nie będą natomiast objęte karty płatnicze, kredytowe czy debetowe.

MIENIE OSÓB TRZECICH
Mienie przyjęte do przechowania (np. samochody na parkingu), w celu wykonania usługi (np. samochody w warsztacie) lub też mienie przyjęte w celu sprzedaży (np. samochody w komisie),

MIENIE PRACOWNICZE

 

PALNOŚĆ BUDYNKÓW

Nie bez znaczenia pozostają informacje na temat palności budynków. I to zarówno w przypadku ubezpieczania budynków, jak też przy ubezpieczeniu tylko mienia znajdującego się wewnątrz. Z uwagi na wyższe ryzyko pożaru w przypadku palnych budynków Ubezpieczyciele stosują zwyżki składki lub też wymagają dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na tzw. trudnej liście znajdują się budynki, których ściany wykonane są z płyt warstwowych wypełnionych pianką poliuretanową bądź styropianem. Bez odpowiedniego systemu alarmu zawarcie ubezpieczenia może być niemożliwe.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczyciele oferują dzisiaj ochronę w dwóch wariantach od tzw. ryzyk nazwanych i w zakresie All Risks. Drugi wariant ze względu na znaczenie szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest oczywiście droższy, ale daje ochronę od najbardziej nieprzewidzianych zdarzeń – nieprzewidzianych również przez twórców warunków ubezpieczeń.

Ryzyka nazwane, czyli:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – o jakie zdarzenia chodzi? Lista zdarzeń i ich definicji może się różnić u różnych Ubezpieczycieli, ale z reguły są to zdarzenia:
   • pożar
   • uderzenie pioruna
   • wybuch
   • upadek statku powietrznego
   • deszcz nawalny
   • dym i sadza
   • grad
   • huragan
   • lawina
   • osunięcie się ziemi
   • przepięcia
   • trzęsienia ziemi
   • uderzenia pojazdu
   • zalania
   • zalegania śniegu lub lodu
   • zapadania się ziemi
   • powodzi – często za opłatą dodatkowej składki

 

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – czyli dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia po wcześniejszym usunięciu zabezpieczeń, czy też połączone z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia.
 • Wandalizm (lub dewastacja). Jednym z aktów wandalizmu jest również graffiti, które również może zostać objęte ubezpieczeniem

 

All Risks czyli wszystkie ryzyka

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk staje się od lat coraz bardziej powszechnym i popularnym ubezpieczeniem. Ochroną objęte są wszystkie ryzyka poza wyraźnie wyłączonymi. Lista wyłączeń jest nieodzowną częścią zakresu All Risks, bo nie ma Ubezpieczyciela, który podjąłby się ubezpieczenia wszystkiego całkowicie bezwarunkowo.

W przypadku gdy dojdzie do szkody i nie ma jej na liście wyłączeń Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

 

DODATKOWE ROZSZERZENIA

Do ubezpieczenia można włączyć dodatkowe klauzule, które poszerzą zakres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.
Najczęściej stosowane rozszerzenia to:

 • Klauzula maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia
 • Klauzula maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
 • Klauzula zepsucia środków obrotowych
 • Klauzula zwiększonych kosztów działalności – związanych min. z koniecznością użytkowania lokali bądź maszyn i urządzeń zastępczych

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.