dla obcokrajowców

strzałka w lewo

 

Ubezpieczenie cudzoziemców

w czasie pobytu w Polsce

Ubezpieczenie adresowane do cudzoziemców lub obywateli polskich, posiadających kraj stałego pobytu
inny niż Polska

 

JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:

 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji,
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie Polski
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomoc­niczych
 • koszty transportu zwłok do kraju stałego pobytu lub koszty kremacji (do 50% su)
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej
 • koszty leczenia stomatologicznego – do 400 zł

 

Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z dwóch zakresów:

 • ograniczonym – obejmie zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie podczas drogi do/z pracy/szkoły
 • pełnym – całodobowo

 

Dodatkowe ryzyka (wymagające rozszerzenia ochrony, czyli zwyżki składki)

 • choroba przewlekła
 • wykonywanie pracy o zwiększonym stopniu ryzyka
 • amatorskie uprawianie sportów zimowych
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportów

 

SUMA UBEZPIECZENIA

Górną granicę odpowiedzialności Gothaer stanowić będzie wybrana suma ubezpieczenia:

10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro lub 40.000 Euro

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW LECZENIA

Ustalenie zasadności zwrotu dokonywane jest na podstawie:

 • dowodu potwierdzającego konieczność bezzwłocznego poddania się leczeniu, zawierającego diagnozę lekarską
 • oryginalnych rachunków i dowodów poniesionych kosztów

Gothaer dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek bankowy lekarza lub placówki medycznej, a w przypadku pokrycia kosztów przez Ubezpieczonego – Ubezpieczonemu lub innej osobie, która te koszty poniosła.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia może zostać rozszerzone o:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Więcej w:

OWU GOTHAER KL CUDZOZIEMCÓW
GOTHAER KL CUDZOZIEMCÓW TABELA USZCZERBKU NA ZDROWIU

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.