Best Doctors

Pakiet Medycyna bez granic.
Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów!


W poważnej chorobie ważne jest, aby mieć dostęp do najlepszych lekarzy
i dostęp do zaplecza medycznego na całym świecie i na najwyższym poziomie.

Best Doctors to:

DRUGA OPINIA MEDYCZNA + OPIEKA MEDYCZNA ZA GRANICĄ

+ OPIEKA AMBULATORYJNA W POLSCE


Ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie poważnego stanu chorobowego,
takiego jak:

  • nowotwór,
  • przeszczep szpiku kostnego,
  • przeszczep narządów,
  • wszczepienie by-passów,
  • operacja naprawcza zastawki serca,
  • zabiegi neurochirurgiczne.
1 mln euro

limit na Opiekę medyczną za granicą w ciągu polisy

2 mln euro

limit na Opiekę medyczną za granicą w ciągu całego okresu

50 tys. euro

na korzystanie ze świadczeń ambulatoryjnych w Polsce

100 euro

Dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

1. Druga opinia medyczna

Zespół Best Doctors, po zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, wybiera lekarza eksperta odpowiedniego do danedo stanu Ubezpieczonego.

Lekarz ekspert przygotowuje raport zawierający: opinię na temat postawionej diagnozy i dotychczasowego leczenia, propozycję dotyczącą dalszego postępowania i leczenia zalecanego oraz odpowiedzi na pytania Ubezpieczonego dotyczące jego przypadku medycznego.
Opinia będzie przedstawiona w języku polskim.

Dzięki drugiej opinii zyskasz pewność co do postawionej wcześniej diagnozy i podjętego planu leczenia.

2. Opieka medyczna za granicą

Specjaliści z Best Doctors przygotują miejsce w placówce medycznej za granicą i zorganizują cały proces leczenia:

> podróż, transport medyczny i zakwaterowanie - również dla osoby towarzyszącej,
> pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełna opieka po niej,
> podróż powrotna do domu,
> zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju (do 50 tys. euro).

Dodatkowo Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu - 100 euro za dobę.

3. Opieka ambulatoryjna w Polsce

Po leczeniu za granicą, ubezpieczenie Best Doctors nadal będzie z Tobą wspierając Cię na drodze powrotu do zdrowia. Będąc w kraju, Ubezpieczony będzie mógł korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych.

Axa zapewnia szybki dostęp do specjalistycznych konsultacji lekarskich (m.in. onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych czy psychologicznych) oraz do ambulatoryjnych świadczeń medycznych takich jak: badania laboratoryjne (hematologiczne, krzepliwości, enzymatyczne i biochemiczne, markery nowotworowe, serologiczne itp.), badanie PET, biopsje i badania endoskopowe, badania radiologiczne, tomografia komputerowa/rezonans magnetyczny, ultrasonografia i badania diagnostyczne.


Kto może zawrzeć ubezpieczenie?

1. Ubezpieczenie Best Doctors mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 64. roku życia.

Ochrona ubezpieczeniowa trwać może do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69. rok życia, z wyłączeniem świadczeń Opieki ambulatoryjnej w RP, które są realizowane do ukończenia przez Ubezpieczonego 65. roku życia. Dalej możliwa jest kontynuacja do rocznicy polisy po ukończeniu 84 roku życia przez ubezpieczonego.

Karencja 6 miesięcy.


2. Ubezpieczenia nie może zawrzeć osoba, która na poniższe oświadczenie o stanie zdrowia odpowie TAK:

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 10 był Pan/Pani hospitalizowany/a, leczony/a, diagnozowany/a, pozostawał/a pod obserwacją lekarską z powodu:
1. nowotworu lub innych form rozrostu złośliwego, włączając ziarnicę (chorobę Hodgkina),
2. jakiejkolwiek zmiany guzowatej lub torbieli w obrębie czaszki, mózgu lub rdzenia kręgowego,
3. białaczki lub innej choroby hematologicznej wymagającej leczenia przez okres ponad 1 miesiąca,
4. jakiejkolwiek nowotworu przedinwazyjnego lub in situ, włączając m.in. nowotwory piersi, ginekologiczne, pęcherza lub prostaty,
5. udaru lub krwawienia do mózgu,
6. cukrzycy,
7. jakiejkolwiek choroby serca (z wyłączeniem leczenia z powodu wysokiego / niskiego ciśnienia lub wysokiego cholesterolu) lub

Czy obecnie oczekuje Pan/Pani na wyniki badań diagnostycznych w związku z którąkolwiek z ww chorób?


41 zł

Składka miesięczna dla osób,
które nie ukończyły 18 lat

97 zł

Składka miesięczna dla osób,
które ukończyły 18 lat

151 zł

Składka miesięczna po ukończeniu
65 roku życiaOGÓLNE WARUNKI I INNE DOKUMENTY